പുതിയ തിയേറ്റർ സംഘടന !! ദിലീപ് ചെയർമാൻ

IndianentertainmentportalJanuary 14, 2017Views 99

സിനിമാസമരത്തിന് നാടകീയ അന്ത്യംകുറിച്ച് മലയാള സിനിമാലോകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ സംഘടനകൂടി പിറവിയെടുക്കുന്നു…

 

Categories

Leave a comment